Kancelaria Radcy Prawnego dr Maciej Jabłoński

Monografie naukowe:

 1. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2013, ISBN 978-83-64181-04-7.
 2. Legal and administrative aspects of agriculture and rural development in Poland. Warszawa 2012. ISBN 978-83-89710-67-3.
 3. Administracja publiczna wobec procesu globalizacji. Wykłady Specjalistyczne (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki) Warszawa 2011. ISBN 978-83-255-2694-8.
 4. Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska. Pytania. Testy. Odpowiedzi. Warszawa 2011. ISBN 978-83-89710-66-6.
 5. Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa 2010. ISBN 978-83-7072-589-1.

Publikacje:

 1. Zadania Administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska [w:] Struktury administracji publicznej (red. A. Mezglewski), Rzeszów 2016, ISBN 978-83-916998-9-8.
 2. Organizacja administracji ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae 12/2014/2.
 3. Prawno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 11/2013/2.
 4. Administrative and environmental determinants of Agriculture Policy of European Union. Studia Ecologiae et Bioethicae 11/2013/2.
 5. The implementation by public administration law proceedings for public paticipation in the environment protection, [w:] Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia. Kosice 2013. ISBN 978-80-8143-131-9.
 6. Stanowienie i realizacja przez administrację publiczną polityki energetycznej, [w:] Nowe prawo energetyczne (red. M. Rudnicki, K. Sobieraj), Lublin 2013. ISBN 978-83-7702-737-0.
 7. Zasady utrzymania czystości i porządku w gminach w orzecznictwie sądowym. Studia Ecologiae et Bioethicae 11/2013/1.
 8. Zasada zrównoważonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt działania administracji publicznej w Polsce, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania działalność – uwarunkowania prawne, (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki, K. Sobieraj) Lublin 2013. ISBN 978-83-7702-559-8.
 9. Zadania i wyzwania administracji publicznej w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Nowoczesna administracja publiczna. Zadania działalność – uwarunkowania prawne, (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki, K. Sobieraj) Lublin 2013. ISBN 978-83-7702-559-8.
 10. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/4.
 11. Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/4.
 12. Organy i instytucje ochrony środowiska w świetle orzecznictwa administracyjnego. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/3.
 13. Public administration Dobies competent for enivironmental protection in agriculture (requests and demands de lege lata and de lege ferenda). Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/3.
 14. Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/2.
 15. Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska obszarów wiejskich w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/2.
 16. Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/1.
 17. Ochrona środowiska przez administrację publiczną w gospodarce morskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/1.
 18. Uprawnienia i obowiązki ustrojowe administracji publicznej w Polsce w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Ocena koordynacji między  instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych (red. D. Kołodziejczyk), Warszawa 2012.
 19. Administracyjnoprawne aspekty inwestycji strategicznych w portach morskich, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych (red. M. Rudnicki), Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0.
 20. Finansowanie inwestycji strategicznych w rolnictwie, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych (red. M. Rudnicki), Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0.
 21. Prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska, [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska (red. W. Pływaczewski), Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4.
 22. Realizacja przez administrację publiczną prawa udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska [w:], Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-99-1.
 23. Prawno-administracyjne aspekty podejmowania przez organy administracji publicznej działań na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-916998-3-6.
 24. Zadania i wyzwania administracji publicznej w zakresie gospodarki wodnej w Polsce. Prawo i Środowisko 4(68)/11. ISSN 1234-8937.
 25. Administracja w zakresie pomocy publicznej. Prawo europejskie w praktyce. ISSN 1733-2036.
 26. Administracyjne podstawy kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie problematyki odpadów. Odpady i Środowisko 6(72)/2011. ISSN 1508-9886.
 27. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadania administracji publicznej w Polsce w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska (red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj), Lublin 2011. ISBN 837702320-2.
 28. Prawno-administracyjne aspekty ochrony wód w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)2.
 29. Zadania administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)2.
 30. Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)1.
 31. Stanowienie oraz stosowanie polityki ekologicznej przez administrację publiczną w Polsce oraz Unii Europejskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011)1.
 32. Udostępnianie informacji o środowisku przez administrację publiczną. Prawo i Środowisko 1(65)/11. ISSN 12348937.
 33. Prawne przesłanki zrównoważonego rozwoju. Prawo i Środowisko 2(62)/11. ISSN 12348937.
 34. Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010)1.
 35. Legal conditions for sustainable development [w:] A humanist approach to sustainable development (red. Z. Łepko, F. Sadowski) Warszawa 2009. ISBN 978-83-7072-620-1.
 36. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Prawo i Środowisko 4(64)/10. ISSN 12348937.
 37. Pierwotne i wtórne regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące obszarów wiejskich. Studia Prawnicze KUL 4(40)2009. ISSN 1897-7146.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Zmiany klimatu a społeczeństwo (UKSW Warszawa 2009).
  Referat: Wpływ zmian klimatu na wspólnotowe i krajowe regulacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa 2010. ISBN 978-83-255-1797-7.
 2. Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny (Szczecin 2008).
  Referat: Samorząd w nowej perspektywie finansowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – nowe możliwości rozwoju. ISBN 978-83-923806-3-4.
 3. Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność (Lublin 2007).
  Referat: WPR – kierunki reform.
  ISBN 978-83-7363-603-3.
 4. Polska bliżej Europy (Szczecin 2005).
  Referat: Kształtowanie się finansów podmiotów zarządzających portami na tle procesów globalizacyjnych i rozszerzenia Unii Europejskiej. ISBN 83-916186-6-8.
 5. Porty morskie 2005 (Szczecin 2005).
  Referat: Małe porty po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. ISBN 83-916357-6-7.
 6. Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska. Turystka. Finanse (Darłowo 2004).
  Referat
  : Europejska gospodarka morska. ISBN 83-88398-65-2.
 7. Polska w starej i nowej  gospodarce (Szczecin 2002).
  Referat
  : Polityka  społeczna  Unii  Europejskiej. ISBN 83-914853-9-0.
 8. Małe porty polskiego wybrzeża. Stan obecny i perspektywy ich rozwoju (Darłowo 2002).
  Referat
  : Istota wzajemnych relacji i kompetencji władz samorządowych oraz administracji państwowej wobec komunalizacji małych portów, na przykładzie portu w Darłowie. ISBN 83-87875-04-X.

Pozostałe publikacje:

 1. Czas  pracy  w  Unii  Europejskiej. Unia Europejska – Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 2/2002. ISSN 1509-3069.
 2. Edukacja w Unii Europejskiej. Unia Europejska – Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 9/2001. ISSN 1509-3069.
 3. Europejskie prawo pracy. Unia Europejska – przegląd Prawno-Gospodarczy nr 2/2002. ISSN 1509-3069.
 4. Problem  bezrobocia  w  Unii  Europejskiej. Unia Europejska – Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 5/2001. ISSN 1509-3069.
 5. Równe  traktowanie  kobiet  i  mężczyzn  w  prawie  Unii  Europejskiej. Eurofakty nr 3/2001. ISSN 1509-5061.
 6. Swoboda  przepływu  pracowników  Unii  Europejskiej. Unia Europejska – Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 5/2001. ISSN 1509-3069.

Kancelaria Radcy Prawnego
dr Maciej Jabłoński
ul. 1 Maja 3
76-150 Darłowo
tel. + 48 692 411 544

email: kancelaria.jablonski@wp.pl

Google+

Informacja o używaniu cookies

 

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w następujących w celach: reklamowych, statystycznych oraz w celu prawidłowego działania niektórych funkcji w naszym serwisie.

W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że jeżeli to zrobisz, to nie będzie mógł w pełni wykorzystać funkcjonalności serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

 

Akceptuję umieszczanie plików cookies w moim urządzeniu